Vann- og avløpsanlegg (VA)

Avløpshuset ved innkjøringen separerer lett og tungt. Det lette går i Eikredammen mens det tunge går i nedgravde kummer langs veien, som tømmes regelmessig. Anlegget er levert av Wallax som også fyller kjemikalier og ser til det. Vannet vårt er grunnvann som i to hus pumpes opp i basseng som skaper trykk og derav vann i springen. Vannprøver tas jevnlig og rapporteres til Mattilsynet (vi har aldri hatt alvorlige avvik). Bassengene får avleiring/humus over tid og vaskes nå ned minimum to ganger i året.

Det er humus i alt vann, og har vannet stått stille en stund kan det bygge seg opp. La det renne litt under tilsyn. Har det vært graving/påkobling/brudd i rør/pumpebytte forstyrrer det og partikler kan løsne. Vi har også hatt så stort vannforbruk at høydebassenget ble tømt slik at sedimenter i dette ble med ut på nettet (hyppig vasking skal bedre dette). Vannfilter i hytte kan være en løsning.

Viktig info:
Man må ikke ha fett, oljer, hår og q-tips i avløpet, men kun det som naturlig hører hjemme her (kommer fra kroppen), såpe og toalettpapir.

Linker:

Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) kapittel 13:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/kap13#kap13

Drikkevann - analyseresultater